Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Základem smluvních vztahů mezi Chodil s.r.o., IČ: 06069479, DIČ: CZ06069479, Sídlo: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10 („dále prodávající“) a kupujícím jsou následující dokumenty a právní normy uvedené v pořadí určeném podle důležitosti:

 1. Rámcová smlouva o dílo či objednávka
 2. Tyto všeobecné podmínky
 3. Občanský zákoník

Ujednání týkající se zakázky na jiných listinách neuvedených výše, prodávajícího zavazují pouze tehdy, pokud jím byla písemně potvrzena.

II. OBJEDNÁVKA A SPECIFIKACE

 1. Objednávka vystavená kupujícím nebude považována za akceptovanou prodávajícím, pokud nebude potvrzena písemně prodávajícím nebo zástupcem prodávajícího během 21 dnů ode dne vystavení.
 2. Množství, jakost a popis, případně jakékoliv další specifikace služeb, se řídí cenovou nabídkou prodávajícího, pokud byla kupujícím schválena, nebo objednávkou potvrzenou kupujícím.
 3. Kupující je odpovědný za přesnost podmínek a údajů v jím vystavené objednávce a je povinen poskytnout prodávajícímu potřebné informace týkající se objednaných služeb a způsobu jejich dodání v dostatečném časovém předstihu tak, aby mohl prodávající plnit smlouvu v souladu s jejími podmínkami.
 4. Má-li být služba prodávajícího jakkoli upravena proti standardnímu provedení, nebo má-li být pro službu uplatněn jakýkoliv proces ze strany prodávajícího v souladu se specifikací předloženou kupujícím, přebírá kupující odpovědnost za případné porušení jakéhokoliv patentu, autorského práva, designu, obchodní značky, jiných práv duševního vlastnictví třetích osob v souvislosti s jím požadovanou specifikací a zavazuje se nahradit případnou majetkovou újmu vzniklou prodávajícímu v důsledku uplatnění jakýchkoliv nároků třetích osob vůči němu. Cena služeb bude v případě výše uvedených změn stanovena individuální kalkulací prodávajícího. Při případných sporech se tak nelze dovolávat ceny zveřejněné v ceníku prodávajícího nebo v původní cenové nabídce bez zahrnutí úprav dodatečně požadovaných kupujícím.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo provést jakékoliv změny v poskytnutí služby, které musí ze zákona odpovídat příslušným zákonným požadavkům.

III. CENA SLUŽEB

 1. Cena služeb bude odpovídat ceně uvedené v cenové nabídce prodávajícího nebo v případě, že nebyla cena uvedena, ceně uvedené v ceníku zveřejněném prodávajícím, platném ke dni akceptace objednávky.
 2. Na základě oznámení zaslaného kupujícímu kdykoliv před dodávkou si prodávající vyhrazuje právo zvýšit cenu poskytnuté služby tak, aby odrážela náklady prodávajícího, které jsou z důvodu nějakého faktoru mimo kontrolu prodávajícího, nebo změnit termíny dodání, pokud nebyla ze strany prodávajícího potvrzena cena dodávky a termín dodání jako pevné.
 3. Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, kterou bude kupující povinen uhradit nad rámec kupní ceny prodávajícímu ve výši stanovené právními předpisy účinnými ke dni fakturace.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupující se zavazuje uhradit cenu služeb ve lhůtě stanovené písemnou smlouvou, jím akceptovanou nabídkou prodávajícího nebo v objednávce potvrzené prodávajícím. Pokud by žádný z uvedených dokumentů neobsahoval lhůtu splatnosti, je povinen tak učinit nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí sjednaného plnění. Pokud je na faktuře, vystavené prodávajícím, uvedena platba bankovním převodem, probíhá platba na číslo účtu prodávajícího, uvedeném na zmíněném dokladu.
 2. Smluvní strany si mohou dohodnout, že kupující musí složit zálohu za úhradu závazků.
 3. Pokud kupující neprovede úhradu ve sjednané lhůtě nebo ve lhůtě sjednané v čl. IV.1 těchto všeobecných obchodních podmínek, může prodávající dle vlastního výběru:
  a) odstoupit od smlouvy
  b) pozastavit další plnění ve prospěch kupujícího do okamžiku sjednané úhrady
  c) požadovat úrok z prodlení z neuhrazené částky, a to ve výši zákonné sazby
  d) uvalit úrok z prodlení ve výši osm procentních bodů a postoupit pohledávku třetí osobě bez souhlasu kupujícího.
 4. Uhrazená cena služeb je závazná a nelze ji žádným způsobem vrátit ani uplatnit zpět, a to i v případě výpovědi služeb. V případě předčasné ukončení spolupráce se kupující vzdává jakéhokoliv nároku na vrácení části či celé částky nevyužité služby.

V. DODÁVKA

 1. Dodání služby bude provedeno kupujícím elektronicky po přihlášení do účtů Google Adwords (https://adwords.google.com) společnosti Google Ireland Limited, Sklik (https://www.sklik.cz/)  společnosti Seznam.cz, a.s., Facebook Business Manager (https://business.facebook.com/) společnosti Facebook Ireland Ltd. a příbuzných a po kontrole provedené služby prodávajícím.
 2. Pokud dojde k prodlení dodávky z jiného důvodu, než z důvodu na straně prodávajícího, prodlužují se o dobu takového prodlení sjednané termíny plnění.
 3. Nepřevezme-li kupující ve sjednaném termínu službu, nemá tato skutečnost vliv na jeho povinnost k úhradě kupní ceny ve sjednaném rozsahu.

VI. PŘECHOD VLASTNICTVÍ

 1. Bez ohledu na dodávku nepřejde vlastnictví služby na kupujícího do doby úplného zaplacení ceny služby kupujícím.

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej služeb společnosti Chodil s.r.o., IČ: 06069479 platí v plném znění, a to ode dne uzavření objednávky či smlouvy. Jsou uveřejněny na webových stránkách firmy, na adrese https://www.chodil.cz/obchodni-podminky.
 2. Tyto Všeobecné podmínky jsou pro kupujícího a prodávajícího závazné, nestanoví-li smluvní dokumenty k zakázce jinak.
 3. V případě pochybností platí, že kupující akceptoval tyto Všeobecné podmínky ve znění platném k datu prodeje služby, neboť jsou podle bodu I. jedním z dokumentů, bez nichž by k prodeji nedošlo.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů platných na území České republiky.
 2. Obchodní společnost Chodil s.r.o., IČ: 06069479 je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.
 3. Kupující odesláním formuláře na webu či poskytnutím údajů jiným způsobem, například e-mailem či telefonicky dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí se shromažďováním, uchováním a předáním osobních údajů zaměstnancům, subdodavatelům a dalším třetím stranám, vyžaduje-li to charakter poskytované služby.
 4. Kupující může svůj souhlas kdykoli odvolat oznámením doručeným na e-mailovou adresu pavel@chodil.cz, případně písemně na adresu sídla společnosti.
 5. Tyto webové stránky odesílají data spojená s cookies, identifikátory uživatelů nebo inzertními identifikátory do služby Google Analytics (https://analytics.google.com/) společnosti Google Inc., kde jsou uchovány po dobu 14 měsíců.
 6. Chcete-li se odhlásit od používání vašich údajů službou Google Analytics, nainstalujste si doplněk internetového prohlížece Google Analytics JavaScript pro odhlášení služby Google Analytics.
 7. Tyto webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik (https://www.sklik.cz/) provozované společností Seznam.cz, a.s. To nám umožňuje ukázat návštěvníkům těchto webových stránek naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.
 8. Tyto webové stránky využívají technologie remarketingu od služby Facebook Business Manager (https://business.facebook.com/) společnosti Facebook Ireland Ltd. To nám umožňuje ukázat návštěvníkům těchto webových stránek naše reklamy v reklamní síti společnosti Facebook Ireland Ltd.
 9. Tyto webové stránky využívají technologie remarketingu od služby Google Adwords (https://adwords.google.com) společnosti Google Ireland Limited To nám umožňuje ukázat návštěvníkům těchto webových stránek naše reklamy v reklamní síti společnosti Google Ireland Limited.
 10. Tyto webové stránky využívají technologie remarketingu od služby Google Analytics (https://analytics.google.com/) společnosti Google Inc. To nám umožňuje ukázat návštěvníkům těchto webových stránek naše reklamy v reklamní síti společnosti Google Inc.
 11. Dodavatelé z řad třetích stran (včetně společností Seznam.cz, a.s., Facebook Ireland Ltd., Google Ireland Limited, Google Inc.) využívají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatelů na tomto webu.
 12. Uživatelé se mohou odhlásit od používání souborů cookie společností Google Ireland Limited na stránce Nastavení reklam společnosti Google. Od příjmu souborů cookie dodavatelů třetích stran se můžete odhlásit také na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative.
 13. Tyto webové stránky využívají technologie sběru marketingových dat společností Albacross (https://albacross.com/). Informace shromážděné ze souborů cookie nastavených ve vašem zařízení, které jsou kvalifikovány jako osobní údaje, budou zpracovávány firmou Albacross. Údaje, které Albacross shromažďuje a používá k dosažení tohoto cíle, jsou informace o IP adrese, z níž jste navštívili tyto webové stránky. Můžete kdykoli odvolat svůj souhlas s tímto zpracováním kontaktováním vlastníka webu, nebo přímým kontaktováním společnosti Albacross.

Pavel Chodil
Platnost od 24. 02. 2019