Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ- ZÁKLAD SMLUVNÍCH VZTAHŮ

Základem smluvních vztahů mezi Chodil s.r.o., IČ: 06069479, DIČ: CZ06069479, Sídlo: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10 („dále prodávající“) a kupujícím jsou následující dokumenty a právní normy uvedené v pořadí určeném podle důležitosti:

 1. Písemná smlouva či objednávka
 2. Tyto všeobecné podmínky
 3. Občanský zákoník

Ujednání týkající se zakázky na jiných listinách neuvedených výše, prodávajícího zavazují pouze tehdy, pokud jím byla písemně potvrzena.

II. OBJEDNÁVKA A SPECIFIKACE

 1. Objednávka vystavená kupujícím nebude považována za akceptovanou prodávajícím, pokud nebude potvrzena písemně prodávajícím nebo zástupcem prodávajícího během 21 dnů ode dne vystavení.
 2. Množství, jakost a popis, případně jakékoliv další specifikace zboží a služeb, se řídí cenovou nabídkou prodávajícího, pokud byla kupujícím schválena, nebo objednávkou potvrzenou kupujícím.
 3. Kupující je odpovědný za přesnost podmínek a údajů v jím vystavené objednávce a je povinen poskytnout prodávajícímu potřebné informace týkající se objednaných služeb a způsobu jejich dodání v dostatečném časovém předstihu tak, aby mohl prodávající plnit smlouvu v souladu s jejími podmínkami.
 4. Má-li být zboží prodávajícího jakkoli upraveno proti standardnímu provedení, nově vyvinuto nebo má-li být pro službu uplatněn jakýkoliv proces ze strany prodávajícího v souladu se specifikací předloženou kupujícím, přebírá kupující odpovědnost za případné porušení jakéhokoliv patentu, autorského práva, designu, obchodní značky, jiných práv duševního vlastnictví třetích osob v souvislosti s jím požadovanou specifikací a zavazuje se nahradit případnou majetkovou újmu vzniklou prodávajícímu v důsledku uplatnění jakýchkoliv nároků třetích osob vůči němu. Cenaslužeb bude v případě výše uvedených změn stanovena individuální kalkulací prodávajícího, který je oprávněn do ní zahrnout též náklady související s vývojem nebo tvorbou skladových zásob, které vyplynou z využití specifikací kupujícího prodávajícím. Při případných sporech se tak nelze dovolávat ceny zveřejněné v ceníku prodávajícího nebo v původní cenové nabídce bez zahrnutí úprav dodatečně požadovaných kupujícím.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo provést jakékoliv změny ve specifikaci zboží či v poskytnutí služby, které musí ze zákona odpovídat příslušným zákonným požadavkům.

III. CENA SLUŽEB

 1. Cena zboží bude odpovídat ceně uvedené v cenové nabídce prodávajícího nebo v případě, že nebyla cena uvedena, ceně uvedené v ceníku zveřejněném prodávajícím, platném ke dni akceptace objednávky.
 2. Na základě oznámení zaslaného kupujícímu kdykoliv před dodávkou si prodávající vyhrazuje právo zvýšit cenu poskytnuté služby tak, aby odrážela náklady prodávajícího, které jsou z důvodu nějakého faktoru mimo kontrolu prodávajícího, nebo změnit termíny dodání, pokud nebyla ze strany prodávajícího potvrzena cena dodávky a termín dodání jako pevné.
 3. Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, kterou bude kupující povinen uhradit prodávajícími nad rámec kupní ceny prodávajícímu ve výši stanovené právními předpisy účinnými ke dni fakturace.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupující se zavazuje uhradit cenu zboží ve lhůtě stanovené písemnou smlouvou, jím akceptovanou nabídkou prodávajícího nebo v objednávce potvrzené prodávajícím. Pokud by žádný z uvedených dokumentů neobsahoval lhůtu splatnosti, je povinen tak učinit nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí sjednaného plnění. Pokud je na faktuře, vystavené prodávajícím, uvedena platba bankovním převodem, probíhá platba na číslo účtu prodávajícího, uvedené na zmíněném dokladu.
 2. Smluvní strany si mohou dohodnout, že kupující musí složit zálohu za úhradu závazků.
 3. Pokud kupující neprovede úhradu ve sjednané lhůtě nebo ve lhůtě sjednané v čl. IV.1 těchto všeobecných obchodních podmínek, může prodávající dle vlastního výběru:
  a) odstoupit od smlouvy
  b) pozastavit další plnění ve prospěch kupujícího do okamžiku sjednané úhrady
  c) požadovat úrok z prodlení z neuhrazené částky, a to ve výši zákonné sazby
  d) úroku z prodlení zvýšené o osm procentních bodů postoupit pohledávku třetí osobě bez souhlasu kupujícího. Kupujícímu bude transakce pouze oznámena.

V. DODÁVKA

 1. Dodání služby bude provedeno kupujícím elektronicky po přihlášení do účtů AdWords, Sklik, Facebook Business Manager a příbuzných a po kontrole provedené služby prodávajícím.
 2. Pokud dojde k prodlení dodávky z jiného důvodu, než z důvodu na straně prodávajícího, prodlužují se o dobu takového prodlení sjednané termíny plnění.
 3. Nepřevezme – li kupující ve sjednaném termínu službu, nemá tato skutečnost vliv na jeho povinnost k úhradě kupní ceny ve sjednaném rozsahu.

VI. PŘECHOD VLASTNICTVÍ

 1. Bez ohledu na dodávku a přechod rizika zboží nebo bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení těchto podmínek nepřejde vlastnictví zboží na kupujícího do doby úplného zaplacení ceny za zboží či službu kupujícím.

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej služeb společnosti Chodil s.r.o., IČ: 06069479 platí v plném znění a to ode dne uzavření objednávky či smlouvy. Jsou uveřejněny na webových stránkách firmy, na adrese https://www.chodil.cz/obchodni-podminky.
 2. Tyto Všeobecné podmínky jsou pro kupujícího a prodávajícího závazné, nestanoví-li smluvní dokumenty k zakázce jinak.
 3. V případě pochybností platí, že kupující akceptoval tyto Všeobecné podmínky ve znění platném k datu prodeje služby, neboť jsou podle bodu I. jedním z dokumentů, bez nichž by k prodeji nedošlo.

  Pavel Chodil
  Platnost od 1.5.2017